หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน

Capital Market Academy Programs

ความประทับใจต่อหลักสูตร วตท.

   ภาพกิจกรรม วตท.

วตท.28 ศึกษา-ดูงานโรงงาน บมจ. ไออาร์พีซี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล (วตท.28) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจ และการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท.รุ่นที่ 28 ในกิจกรรมการศึกษา-ดูงาน CMA Visit พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาทิ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในเขตประกอบการอย่างยั่งยืน

วตท.28 เยี่ยมชม เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ (วตท.28) รองปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท.รุ่นที่ 28 ในกิจกรรมการศึกษา-ดูงาน CMA Visit พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานของเรือหลวงจักรีนฤเบศร

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วตท. 28

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28 (วตท. 28) โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ   สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นประธานในพิธี

วตท.28 ศึกษา-ดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คุณวาสนา นิมิตยงสกุล (วตท.28) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท.รุ่นที่ 28 ในกิจกรรมการศึกษาดูงาน CMA Visit พร้อมบรรยายสรุปถึงหน้าที่และบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย