หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน

Capital Market Academy Programs

ความประทับใจต่อหลักสูตร วตท.

   ภาพกิจกรรม วตท.

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 28 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมฟังการบรรยายสรุป

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 27 ร่วมกับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน" เพื่อเสนอแนวทางในการนำกลไกตลาดทุนมาบริหารจัดการโรงกำจัดขยะและผลิตไฟฟ้า โดยอาศัยกลไกตลาดในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในงาน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ได้จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28 (วตท.28) โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับ โดยมีคุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุนให้เกียรติร่วมพิธีด้วย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท. 27) โดยดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ   สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นประธานในพิธี โดยมีดร.ภากร ปีตธวัชชัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน  ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ คุณประพันธ์ เจริญประวัติ กรรมการอำนวยการฯ และคุณพอใจ มติธนวิรุฬห์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ให้เกียรติร่วมพิธีด้วย