หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน

Capital Market Academy Programs

ความประทับใจต่อหลักสูตร วตท.

   ภาพกิจกรรม วตท.

วตท.28 ศึกษาดูงานโรงงานไฟฟ้าอุทัย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 คุณบุญชัย ถิราติ (วตท.28) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 28 ในกิจกรรมการศึกษาดูงานบริษัทจดทะเบียน CMA Visit พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วตท.28 ศึกษาดูงานเขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 คุณวิเศษ จูงวัฒนา (วตท.28) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 28 ในกิจกรรมการศึกษาดูงานบริษัทจดทะเบียน CMA Visit พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจในการจัดการระบบสาธารณูปโภค และพลังงานอย่างครบวงจรที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดสระบุรี

วตท. 27 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม สวตท.

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 คุณคณพศ นิจสิริภัช ประธานคณะนักศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง      สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27) เป็นตัวแทน วตท. รุ่นที่ 27 มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ในการจัดกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมี คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นผู้รับมอบ

วตท. 27 มอบถังคัดแยกขยะแก่หน่วย Seal กองทัพเรือ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 พล.ร.อ ช่อฉัตร กระเทศ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ (วตท.27) ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 เยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุปถึงภารกิจต่างๆ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมทั้งต่อยอดงานวิชาการของรุ่น ในการแก้ไขปัญหาขยะด้วยกลไกตลาดทุน โดยการมอบถังคัดแยกขยะแก่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี