คณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิทยาการตลาดทุน

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานที่ปรึกษา

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

วิเชฐ ตันติวานิช
ที่ปรึกษา

วิเชฐ ตันติวานิช

ชนิตร ชาญชัยณรงค์
ที่ปรึกษา

ชนิตร ชาญชัยณรงค์

เกศรา มัญชุศรี
ประธานกรรมการ

เกศรา มัญชุศรี

ดร.สันติ กีระนันทน์
รองประธานกรรมการ

ดร.สันติ กีระนันทน์

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
รองประธานกรรมการ

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการ

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

ประพันธ์ เจริญประวัติ
กรรมการ

ประพันธ์ เจริญประวัติ

พอใจ มติธนวิรุฬห์
กรรมการผู้อำนวยการ

พอใจ มติธนวิรุฬห์

ธนวัสน์ สุปัญจนันท์
กรรมการรองผู้อำนวยการ

ธนวัสน์ สุปัญจนันท์