เกี่ยวกับสถาบัน

วัตถุประสงค์และพันธกิจของสถาบัน

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy) เป็นหน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดทุน มีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัต ประกอบไปด้วยภาวะผู้นำที่สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านธุรกิจ และด้านบทบาทและความสัมพันธ์ในสังคม โดยกิจกรรมเพื่อการนี้ ได้แก่ การจัดการศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)

นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังดําเนินกิจกรรมด้านวิชาการอื่นๆ เกี่ยวกับวิทยาการตลาดทุนและการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาตลาดทุนและสังคมส่วนรวม เช่น การเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเฉพาะต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาการตลาดทุน การบริหารจัดการ การประชุมวิชาการ การสัมมนา การบริการทางวิชาการแก่สาธารณชนทั่วไป และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ตราสัญลักษณ์ของสถาบัน

รูปลักษณ์: กลีบบัว 8 แฉก ล้อมรอบตราสัญลักษณ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความหมาย: ดอกบัว แสดงออกถึง คุณธรรมและความรู้ เมื่อผนวกเข้ากับสัญลักษณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงสื่อความหมายถึง ความเป็นสถาบันวิทยาการตลาดทุน ที่นอกเหนือจากจะให้ความรู้ในเรื่องของวิทยาการเกี่ยวกับตลาดทุนแล้ว ยังเน้นถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้วย

การบริหารสถาบัน

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ดําเนินการบริหารงานโดยคณะกรรมการอํานวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ซึ่งมีประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่กําหนดแนวทาง และกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันฯ รวมทั้งติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการโดยทั่วไปของสถาบันฯ ให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ทั้งยังเป็นส่วนสําคัญในการทํางานรวมกับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) เพื่อเชื่อมโยงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจน ผลักดันการพัฒนาตลาดทุน และสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป