สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) หรือ Association of Capital Market Academy (ACMA) ก่อตั้งโดยสมาชิกชมรมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นต่างๆ จากที่สถาบันวิทยาการตลาดทุนซึ่งเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 มีผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากหน่อวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ของประเทศ เข้ารับการอบรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอด จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2550 คณะกรรมการศิษย์เก่า วตท. 1 - 5 ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในนามนักศึกษา ได้ร่วมปรีกษากับสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาร่วมกันในการก่อตั้งสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและสมาชิกของสถาบันวิทยาการตลาดทุนขึ้น เพื่อสร้างเครื่องข่ายความสัมพันธ์อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในนามหมู่คณะนักศึกษา และเป็นศูนย์รวมของสมาชิกสมาคมฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมอันจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนของประเทศ

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน คือ วงกลมซ้อมกัน 2 วง ล้อมรอบตราสัญลักษณ์สถาบันวิทยการตลาดทุน

ความหมายของพื้นที่ภายในวงกลม หมายถึง การมีกิจกรรมร่วมกัน วงกลมสื่อความหมายถึงความเป็นนิรันดร์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความเต็มเปี่ยม ความกลมเกลียวไม่มีที่สิ้นสุด วงกลมซ้อนกัน 2 วง แสดงถึงการยืนหยัด อยู่คงนาน แข็งแกร่ง ความเป็นผู้มีคุณธรรม ความรู้ และการมีจรรยาบรรณอย่างมั่นคง

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจการและกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
  2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและพัฒนาการด้านต่างๆ ระหว่างสมาชิก
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในด้านวิชาการทางตลาดทุนระหว่างสมาชิก
  4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน การพัฒนาความรู้ตลาดทุน
  5. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับตลาดทุนแก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสาธารณชน
  6. เพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม
  7. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม

สถานที่ตั้งสมาคมฯ

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4(โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-009-9158-59  โทรสาร 0-2832-4900 e-mail: cma@set.or.th